top of page

מחידושי הדב"ש

יתגדל האומר ויתקדש העושה, אם דבריי נשאו ילדיי, אזי עלי לא יאמר  "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי"

 

רמזה לנו תורה בדברי יהודה אל יוסף אחיו, את החשיבות של חינוך הילדים ואת הדאגה הרובצת על ההורים ביום הדין.

מה נאמר לאבינו - להקב“ה כאשר נעמוד לפניו ביום הדין, והילד איננו איתנו - והילדים לא הלכו בדרכי אבותיהם וידיהם רפו מדבריו יתברך.

רבי יוסי ברבי חנינא אמר : תפילות אבות תקנום... ברכות ד'

אברהם תקן תפלת שחרית - שנאמר בראשית י"ט 'וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם', ואין עמידה אלא תפלה...

יצחק תקן תפלת מנחה - שנאמר: 'ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב', ואין שיחה אלא תפלה...בראשית כ"ד

יעקב תקן תפלת ערבית - שנאמר: 'ויפגע במקום וילן שם', ואין פגיעה אלא תפלה. בראשית כ"ח

 

מעבר לפשט הדברים, אולי נרמז כאן שבזכות האבות כשהולכים לעולמם, חוזרים הבנים הרחוקים ובאים לבית כנסת להתפלל כדי לומר קדיש ואזי מתחברים מחדש עם אביהם שבשמים.

 

להלן חידושי תורה שה' ית' , חנן אותי להשיג בחסדו ית‘, וקראתים בשם " מחידושי הדב"ש " - הקטן דוד בן שמואל אטלי.

השבת היא מקור הברכה

הקשר בין השבת ליתר ימי החול

חייב אינש לבסומי בפוריא

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי...

בראשית תמן

תרגום מילולי ופירוש של תיקון מ'ח של תיקוני הזהר

התרת נדרים

כמנהג בית-אל - מעוטר בצורת כוס ישועות

המספרים

משמעות המספרים במקרא

ארבעים יום וארבעים לילה

עמד מרע"ה במרום לקבל את תורה מפי הגבורה

וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשתיכֶם

ענין סעודה מפסקת ערב יום כיפור

הקערה של ליל סדר פסח

סוד הקערה ולמה מסובבים אותה מעל ראשנו

אשת חיל מי ימצא

האם זו שאלה או קביעה

עת רצון

מה בין מנחה לעת רצון

טוב לי תורת פיך

?מה עדיף

כי בי ירבו ימיך

למה כפילות?

חג השבועות

על מהות חג השבועות

משה והלוחות

האם משה שבר את הלוחות

הרמח"ל

מבוא מקוצר למאמר הויכוח

מגילת איכה

ביאור המאורעות ותוכן המגילה

דע את מוריך

חכמים המובאים בהלכות איסור והיתר לפי סדר כרונולוגי

גלגול נשמות

היום אם בקולו תשמעו

טוב או רע

הקשר בטוב ורע

זכות בחירה

האם למלאכים ישנה זכות בחירה

index_edited.jpg
bottom of page