top of page

זכות בחירה

האם למלאכים ישנה זכות בחירה


האם יש למלאכים זכות בחירה? יש אומרים כן ויש אומרים לא. לענ"ד התשובה היא לא וכן. וזאת למה?


מצד אחד, הרי ידוע שהמלאכים מנוקים מכל חומר ועל כן ראייתם הרוחנית היא גבוהה ביותר, דבר המקנה להם ידיעה ברורה על מהות הדברים. וזה בודאי גורם לשלילה עצמית של אפשרות בחירה. לדוגמת אדם הבקי בנושא חשמל, לא יעיז לנגוע בידיים חשופות בחוט חשמל גלוי המחובר לחשמל, ובכך ידיעתו כאילו מבטלת את האפשרות לבחור אחרת, וקל וחומר אצל מלאכים.


מצד שני, אמנם הוא מאבד מכח ידיעתו, כאמור לעיל את האפשרות לבחור. אך הוא לא מאבד בכך את זכותו לבחור, באם הוא רוצה בכך. כלומר, ידיעתו פוסלת את האפשרויות בחירה, אך אינה פוסלת את זכותו לבחור.

index_edited.jpg
bottom of page