top of page

הבטחת תקיים

גאולה בפעולה

עת הגאולה

לך  לך

ושכנתי בתוכם

המלחמה האחרונה

hh.jpg

ביאור הקבלה מהמהרי''ל דיסקין אודות המלחמה האחרונה

סיפר המשגיח, שמעתי ממרן ראש הישיבה רבי אהרון קוטלר זצ''ל, שיש לו קבלה מהחפץ חיים, שהמלחמה האחרונה תהיה אתחלתא דגאולה. ובן תורה אמיתי, שמובדל ומנותק מן הגויים, אין עליו שום שליטה. ומצינו במצרים, שהיו שתיים ששתו מאותו כוס, אחד שתה דם, והשני שתה מים, והיינו דבמציאות אין שום שליטה, על יהודי שמובדל מן העמים.

המלחמה האחרונה - קבלה מהחפץ חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דברי מרן החפץ חיים
עוד סיפר המשגיח, בשם מרן ראש הישיבה רבי אהרון קוטלר, שיש לו קבלה מהחפץ חיים! שבשעת מלחמת העולם הראשונה, הלכו הרבה להחפץ חיים ושאלוהו, אם זהו הקץ ומלחמת גוג ומגוג, אמר החפץ חיים, אחרי מלחמה זו יהיה הפסק, אח''כ שוב תהיה מלחמה, ושוב תהיה הפסקה, ואח''כ תהיה שוב מלחמה, ועם מלחמה זו יבא משיח.

 

דיבורים על פצצת אטום
כשהיו דיבורים על פצצת אטום, ואנשים דברו וחששו איך אפשר להנצל ממנה, אמר המשגיח שיחה שלימה לבני הישיבה, ואמר בתמיהה, איך בן תורה שואל שאלות כאלו, בן תורה שמובדל ומופרש מן העמים, אין לו שום חשש סכנה! מאה אחוז מובטח שיהיה ניצל, אין בזה שום מקום שאלה, ולא עצבנות ולא ספיקות!
''והבדלתי אתכם מן העמים להיות לי'' ובחז''ל ''אם אתם מובדלים מן העמים, אתם שלי, ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו'' ביאר המשגיח, אם מובדלים מהגויים, נמצאים ברשות של הקב''ה, ואין שום שליטה, אתם נמצאים בפלנטה אחרת!!!
 

קבלה מהמהרי''ל דיסקין
אמר המשגיח, יש לי בקבלה איש מפי איש מרבי יהושע לייב דיסקין זכותו יגן עלינו ''שבמלחמה האחרונה קודם ביאת המשיח כל אלה שמובדלים מן העמים ינצלו''. לא מדובר פה, להיות אחד מלו' צדיקים, אלא אם מובדל מחוקות העמים, ואין לו שייכות עם התרבות שלהם עם העתונים שלהם, והמוזיקה והספרים שלהם, ומנותק מהם, אז אומר הקב''ה ''אתם שלי!'' ונמצאים ברשות אחרת, ואין שום שליטה עליכם

 

איך התחיל השעבוד במצרים
איך נשתעבדו היהודים במצרים, מובא בחז''ל: פרעה לקח לבנה ויצא לעבוד, וכלל ישראל יצאו עמו לכבוד המלך, אפילו שלא הכריחו אותם, וזו היתה נפילה גדולה שגרמה לשעבוד! ביאר המשגיח, למה אתה יוצא לעבודה כשהם יוצאים! מה השייכות?, המלך פרעה, הוא גם גוי, רק עם כתר על הראש, ומה הגיוועלד...ומיד השתעבד בהם פרעה.

 

איך שבט לוי ניצל
שבט לוי לא יצאו עם פרעה, הם לא הלכו אחרי הגוי הזה, ולכן לא היה לפרעה שום שליטה עליהם! כל הי''א שבטים היו בשליטת המצריים, בשעבוד קשה ונורא, ועליהם לא שלטו כלל! כפי שמובא שם בחז''ל, עד כמה שהם הבדילו עצמם מן הגויים, ולא חיקו אותם לא היה להם עליהם שום שליטה.
 

תיפול עליהם אימתה ופחד
סיפר המשגיח, כשהצבא הפולני נכנס לוילנא, הם רצו לעשות פוגרום ביהודי וילנא, אך המארשאל הפולני לא רצה פוגרום, והוציא כרוז, שהוא מבקש שלא יתחילו עם יהודי וילנא, כי הם יודעים לצעוק והעולם ישמע צעקתם, וזה לא כדאי לצבא והמלכות הפולנית. ונהיה שקט! ואכן, יש תפילה שמבקשים כל הדורות ''תפול עליהם אימתה ופחד, עד יעבור עמך ה''', עד שעם ישראל יעברו את כל הגלות, יש להם פחד להתחיל עם יהודים, וכל זה מתי, כשאין שייכות עמהם!!!
 

שתיקתו של החפץ חיים
סיפר המשגיח, פעם המתין החפץ חיים עשר דקות בשתיקה, קודם שברך שלא עשני גוי. וביאר החפץ חיים את הנהגתו, בדקתי את עצמי היטב, אם אין בי שום נקודה של גוי! ורק אח''כ בירכתי את הברכה.
אסור שיהיה אפילו משהו של גוי, והיה אומר, הרי חז''ל תבעו את אחר שהקשיב לזמר יווני, ויש כאלו שמקשיבים לניגונים שלהם, ורוקדים בחתונות עם ניגונים של גויים רחמנא ליצלן

index_edited.jpg
bottom of page