top of page

      כדאי לראות     

rav_08_big.jpg

הרב שריקי - מכון רמח"ל

machon meir.jpg

ערוץ מאיר - קבלה

TN_24438_(9).jpg

בעל הסולם - מודעות

TN_24438_(10).jpg

הרב אדם סיני

TN_24438_(10).gif

הרב משה ארמוני

TN_24438_(1).gif

אתר חינמי לספרי קבלה

חכמת האמת
rabi_shimon.jpg

וידעת היום והשבות אל לבבך

 

חכמת האמת מורה לנו מאין באה הבריאה, מה מהלכה, לאן היא הולכת ואיך הקב"ה מנהג את עולמו לטובה ולתכלית השלמות. לכן מצוות וידעת היום והשבות אל לבבך, אפשר לקיימה רק על ידי לימוד חכמת האמת. ידיעת חכמת האמת - ידיעה וישוב הלב.

 

שני דברים מתגלים על ידי לימוד חכמת האמת:

* שנדע שה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, הנהגתו היא לטובה, בלעדית וכל זאת בידיעה ברורה ולא על ידי אמונה כללית שהיא ידיעה שכלית.

* שדברים אלה יתיישבו בלבנו בצורה מושלמת, בהזדהות מלאה. כי הרי רק דבר ברור ומוסבר היטב מתיישב על הלב.

 

אומר הרש"ז ( רבי שמחה זיסל זיוו זצ"ל - תלמידו של רבנו ישראל מסלנט) " ההבדל בין עובד ה' אשר אמונתו מבוססת על הבנת הדברים עד שורשם, לבין עובד ה' אשר אין אמונתו כה מבוססת, הוא כמו בין יש לאין."

כי על ידי לימוד חכמת האמת, נבין את מה שהמצוות פועלות ומתקנות באדם ובעולמות.... (מתוך מבוא לספר הויכוח של רבנו הרמח"ל)

index_edited.jpg
bottom of page