top of page

טוב או רע

הקשר בטוב ורע


מובן לכל שבחינת הרע היא ההיפך מן הטוב. אך מה הוא רע? האם יתכן שממנו יבוא הרע?

אך דע ששורש לרע הוא טוב. הקב"ה נטע בנו תכונות שנראות לכאורה שליליות אך הן חובת המציאות לקיום העולם. אמרו חז"ל "שמי שנולד תחת השפעת מאדים יהיה שופך דמים, ולכן ראוי לאדם כזה לבחור להיות שוחט ומוהל...". שופך דמים ודאי דבר רע הוא, אך בלי תכונה זו לא יהיו לנו לא שוחטים, לא מוהלים וודאי  גם לא רופאים מנתחים כירורגים.


על אותו משקל, גהינם האם טוב או רע?לצורך תשובה לשאלה זו, הבה נתבונן רגע במכונת הכביסה הביתית שלנו. אני מכניס בה חולצות שהתלכלכו, כדוגמת לבושי הנשמות שהתלכלכו בעולם הזה. מפעיל את המכונה והחולצות מתחילות להסתובב שמאלה ימינה בתוך מים רותחים בתוספת סבון, דטרגנטים ועוד כל מיני מרעין בישין. לאחר פעולה זו, מתחילה פעולת הסחיטה, המזכירה לנו את בחינת "כף הקלע" בו עוברות הנשמות לצורך תיקונן. ואם לא די בזה, לאחר ייבושן בא השלב בו מעבירים עליהן מגהץ חם ביותר כדי לבטל מעליהן כל קימוט.


האם אני מעניש את החולצה שלי? האם פעולות אלה הן דבר טוב או רע?

index_edited.jpg
bottom of page