top of page

השבת היא מקור הברכה

הקשר בין השבת ליתר ימי החול

השבת משקפת את ימות החול. הם כולם מושפעים ממנה ומקבלים ממנה את אורם, שלושה לפניה ושלושה לאחריה. ימי רביעי וחמישי וששי הם ימי הכנה לקראת שבת שתשפיעה בהתאם על ימי ראשון שני ושלישי.

יום א' - ספירת החסד, בחינת נשמה - כוחו במחשבה. עדיין קיים רשימו של הנשמה היתרה, מסוגל לתיקון  את מה שפגמנו במידת החסד והרחמנות.

יום ב' - ספירת הגבורה, בחינת רוח - כוחו בדיבור. להרבות בו תורה, תפילה ותחנונים. מסוגל לתיקון את מה שפגמנו בתפילה ובלשון הרע ולהתגבר על היצר הרע.

יום ג' - ספירת התפארת, בחינת הנפש - כוחו במעשה. להרבות בו במעשים טובים. מסוגל לתיקון את מה שפגמנו במצוות עשה שביטלנו או שהתרשלנו בהם ובמה שפגענו בכבוד הבריות.

יום ד' - ספירת הנצח, כמו יום ג‘ בחינת נפש  - כוחו במעשה, לקראת שבת הבאה. לחזק תלמידי חכמים, מסוגל לתיקון מידת הענווה.

יום ה' - ספירת ההוד - כמו יום ב‘ בחינת רוח - כוחו בדיבור. מידת אהרן הכהן, להרבות באהבה בין אדם לחברו ולא לדבר בו לשון הרע.

יום ו' - ספירת היסוד - כמו יום א‘ בחינת נשמה - כוחו במחשבה. הכל מתחבר, מקבלים תשובות.


ליל ששי - להרבות בלימוד תורה,  משמרה - לומדים כל הלילה כמו ליל ראש חודש שכאשר הירח מועט גם השכינה מועטה וצריכה שיעשו מעשים ולימוד ואז היא עוזרת לכפר על כל החודש, כך ליל ששי מסוגל לכפר על כל העוונות של כל השבוע  ובעיקר מה שפגמנו בברית קודש.

יום שבת - ספירת המלכות, בחינת נשמה לנשמה - שבת מלכתא, היא מקור הברכה.

index_edited.jpg
bottom of page