top of page

הקערה של ליל סדר פסח

סוד הקערה ולמה מסובבים אותה מעל ראשנו

הקערה של ליל סדר פסח באה להראות לנו את מקומנו בעולם החומרי ובעולם הרוחני. אם נתבונן במרכיבי הקערה, אנחנו מוצאים עשרה פריטים: שלוש מצות, זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, והקערה עצמה הכוללת את כולם.

למעשה עיקר ההלכה הוא להכין שני תבשילים: הזרוע כנגד קרבן פסח וביצה כנגד קרבן חגיגה. מה אם כן באים שאר הפריטים לסמל ומה פשר המיקום הקבוע של כל פריט בקערה?


שלוש המצות - העליונה כנגד כהן, האמצעית כנגד לוי והתחתונה כנגד ישראל, ביחד הם ר"ת כל"י כי כל ליל הסדר הוא מצד הכלים ורק על ידי עבודתם של כלל ישראל זוכים להמשיך אליהם הארה,  והן כנגד שלוש ספירות עליונות - חכמה, בינה ודעת. על כן מיקומם בקערה יהיה מעל יתר המרכיבים.


זרוע - כנגד קרבן פסח ומיקומו מצד ימין כנגד ספירת החסד שהיא בימין. הזרוע בא להזכיר לנו מצד אחד, שהקב"ה הוציא אותנו במידת החסד בלי התייחסות אם היינו ראויים או לא, ומצד שני הוציא אותנו בזרוע נטויה שהיא מידת הדין כלפי המצריים שנאמר "כי ה' נלחם להם במצרים". שם הוי"ה היא מידת הרחמים אך כיוון שהמצריים הפכו את מידת הרחמים לדין והעבידו את ישראל בפרך מעבר למה שהיו אמורים לענות אותם, על כן נגלה ה' במידת הדין עליהם.


ביצה - כנגד קרבן חגיגה ומיקומו מצד שמאל כנגד ספירת הגבורה שהיא בשמאל. הביצה מסמלת בתכונתה את ישראל - ככל שמבשלים אותה יותר כן היא מתקשה יותר, כך ישראל ככל שיענו אותו יותר כן ירבה וכן יפרוץ. 


מרור - כנגד שמיררו המצריים את חייהם של ישראל ומיקומו באמצע כנגד מידת התפארת שהיא מידת הרחמים. ואם תשאל כיצד מרור מסמל רחמים, מצאנו בגמרא שמרור נקרא חסא לרמוז שהקב"ה חס עלינו וגאלנו במידת הרחמים. זו גם הסיבה שאנחנו נוהגים לשים בקערה חסה במקום מרור.


חרוסת - זכר לטיט ומיקומו בימין מתחת לזרוע כנגד ספירת הנצח, כי נצח ישראל לא ישקר. אנו נוהגים להכין את החרוסת עם ממרח תמרים, שקדים טחונים וקינמון טבולים ביין אדום המזכיר דם, לומר לנו שמי שמענה את ישראל בעבודה קשה, סופו שהקב"ה ינקום בו במידת הדין כפי שנקט במצריים כאשר המכה הראשונה הייתה מכת הדם. 


כרפס - סימנו ס-פרך כנגד ששים ריבוא ישראל שהמצריים העבידו בפרך ומיקומו מצד שמאל מתחת לביצה והוא כנגד ספירת ההוד שהוא מקום מיתוק הדינים. הוד הוא לשון יופי אך גם אותיות דוה שממנה באים כל הייסורים, אותם אנו ממתיקים כאשר אנו טובלים את הכרפס במי מלח. ואם תשאל והרי מלח הוא מידת הדין, ידוע שבקדושה, שתי מידות דין שנפגשות הופכות לרחמים כדוגמת נחש הנחושת .


חזרת - משמש לכורך ומיקומו באמצע מתחת למרור והוא כנגד ספירת היסוד, כי היסוד כורך בתוכו את כל החסדים, מבחינת צדיק יסוד עולם שדרכו עוברת ההארה למלכות.


קערה - כוללת בתוכה את יתר הפריטים והיא כנגד ספירת המלכות שהיא כלי הקיבול של כל הספירות, ומעל כל אלה באה המטפחת המכסה את כל הקערה והיא כנגד ספירת הכתר  


חג הפסח הוא בדומה לחג הסוכות, כפי ששבעה ימים בחג הסוכות כך שבעה ימים בחג הפסח. כפי ששמיני עצרת  לחג הסוכות כך שבועות עצרת לחג הפסח. כפי שנכנסים תחת  צלא דמהימנותא בחג הסוכות כאשר נכנסים לתוך הסוכה, כך נכנסים תחת צלא דמהימנותא בחג הפסח  כאשר סובבים את הקערה, על עשר ספירותיה, ועושים צל מעל ראשם של כל המשתתפים. index_edited.jpg
bottom of page