top of page

התרת נדרים

כמנהג בית-אל - מעוטר בצורת כוס ישועות


שמעו נא רבותינו

הרינו מבקשים ממעלתכם

להתיר, לנו ולנשותינו, לבנינו ולבנותינו

ולכל הנלוים אלינו, כל נדרים, ושבועות, וחרמות,

ונדויים, ונזיפות וכנויים, ולבטל כל קללות, אלות, שמתות,

וכל דברים רעים וחלומות רעים, וכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהן,

ובפרט אם עברנו על אותם ארבע ועשרים דברים שבית דין מנדין עליהם.

והמתירים אומרים

בצירוף וברשות קדשא בריך הוא ושכינתיה

וברשות בית דין של מעלה, וברשות בית דין של מטה

מותרים לכם ג"פ    שרויים לכם ג"פ    מחולים לכם ג"פ

אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמתות,

אין כאן עין הרע, אין כאן נדויים, אין כאן קללות, בין שקללתם

אחרים, בין שאחרים קללו אתכם, בין שקללתם את עצמיכם

או שנתחייבתם שום קללה, או חרם או קונם, או שום

גזרה רעה, או חלומות רעים, או פטרונות רעים, בין

שחלמתם על אחרים או אחרים חלמו עליכם,

כולם בטלים ומבוטלים כחרס הנשבר

וכדבר שאין בו ממש.

וכשם שהסכימו והתירו לכם בית דין של מטה

כך יסכימו ויתירו לכם בי"ד של מעלה

וכל הקללות וחלומות רעים,

יתהפכו עליכם ועלינו

לטובה ולברכה

כדכתיב:

ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך

וכתיב:

ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי


להצלחת עם ישראל ברוחניות ובגשמיות ולאקימא שכינתא מעפרא

index_edited.jpg
bottom of page