top of page

אשת חיל מי ימצא

האם זו שאלה או קביעה

האם זו שאלה בלשון תמיהה?

נראה לי בס"ד שאין זו לשון שאלה ולא לשון תמיהה, אלא זו לשון קביעה. מגלה לנו שלמה המלך ע"ה שבזכות נשים צדקניות אנחנו מסוגלים להגיע לדרגות רוחניות גבוהות ביותר. הכיצד?


קודם עלינו להתבונן בזהר הקדוש, במאמר "מי ברא אלה". אומר לנו הזהר הקדוש "מ"י קצה השמים לעילא, מ"ה קצה השמים לתתא". אם מחברים אותיות מ"י לאותיות אל"ה מקבלים שם אלהי"ם ואם מחברים אותיות מ"ה לאותיותבר"א אזי מקבלים שם אברהם.

מ"י למעלה מ"ה למטה וזה שנאמר "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים" בראשית ב' ד' אל תקרא בהבראם אלא באברהם.


אשת חיל מי ימצא... בטח בה לב בעלה. אם האישה היא אשת חיל ובעלה בוטח בה בכל הקשור בענייני הבית וגידול הילדים, אזי הוא יכול להתפנות ללימוד התורה ושלל לא יחסר, שלל גימטריא ש"ס, הוא לא יחסר ש"ס ופוסקים, הוא יוכל להתעלות במדרגות התורה והיראה עד לדרגה של דביקות בבורא יתברך ממש.


וזה שאמר: בזכות אשת חיל, את המ"י יהיה בעלה מסוגל למצוא. מ"י גימטריא 50 כמנין חמישים שערי בינה אליהם זכה משה להגיע רק ביום מותו שנאמר: "ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה" דברים ל"ד' א'. אל תקרא נבו אלא נ' בו. משה זכה ל- נ' שערי בינה שהם ראש הפסגה אליה אדם צריך לשאוף להגיע.


דבר אחר, ידוע מה שאמרו חז"ל שבגלל מעשה חוה, בא נחש לעולם, אך בזכות נשים צדקניות תבוא גאולה לעולם. בפרשת בהעולתך מופיעים שתי נונים הפוכות ובתוכן פרשת "ויהי בנסוע הארן". אמרו חז"ל שהפסוקים הללו הנם תחילתו של ספר ששי שעתידים ישראל לקבל לעתיד לבוא. מה מסמלים אותן הנונים ההפוכות?


נראה לי בס"ד לפרש שה נ היא תחילתה של מילה נחש, אותו נחש השולט בעולם מאז אותו מעשה של חוה אמנו. אך יש בכוחן של נשים צדקניות להפוך אותן ולהביא גאולה לעולם ואז נזכה לקבל את הספר הנוסף הכלוא בתוך אותן הנונים. כיצד?

אם נתבונן במילים נחש ומשיח, נראה שהן אותה גימטריא ושתיהן מכילות אותם אותיות חש. ב- נחש ישנה תוספת של אות נ וב- משיח תוספת של אותיות מ"י. אם נהפוך את האות נ של נחש לאותיות מ"י אזי מ- נחש נקבל משיח.


בזכות אשת חיל, מ"י ימצא. נהיה מסוגלים להפוך את הנון של הנחש ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.

index_edited.jpg
bottom of page