top of page

טוב לי תורת פיך

?מה עדיף

אומר דוד המלך טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף תהילים קיט, עב.

פסוק זה נראה פשוט וברור, אך מה נענה לאותו אחד שיטען: "זו לא חכמה לומר כדבר הזה כאשר אתה מלך עשיר וגדול כדוד המלך. אם עני היה אומר את זה - הייתי מעריך את זה יותר".


כדי לענות על כך נקדים בשאלה: ברור לכל יהודי מאמין כי השכר האמיתי הטמון בחלקו של יעקב אינו בעולם הזה כי אם בעולם הבא (בניגוד לעשיו המקבל את שכרו כאן ועכשיו). אם כך - מה רצה לחדש דוד המלך? הלא ברור שהתורה עדיפה על פני הזהב והכסף - שקיימים רק בעולם הזה ולא מועילים לחיי נצח.


התשובה לכך טמונה בהסכם שנערך בין בני יעקב - זבולון ויששכר - שסיכמו ביניהם שזבולון הסוחר ששוכן לחוף ימּים יתמוך ביששכר התלמיד החכם ובכך מקבל את חלקו בעולם הבא ואת הזכות לשמור על הכסף והזהב בעולם הזה.


זה מה שרצה ללמדנו דוד המלך - אף על פי שגם לזבולון יש שכר, דוד המלך לא רצה להשתייך לחלקו של זבולון (על אף הקלות שבדבר - שהרי יש לדוד את האמצעים לתמוך בלומדי תורה) אלא לזכות בחלקו מצד לימוד התורה כיששכר.

index_edited.jpg
bottom of page