top of page

חומש בראשית

חומש בראשית הוא הספר הראשון מתוך החמישה חומשי תורה. הוא כולל את מעשה הבריאה ואת תולדות אבות האומה. 

 

חומש בראשית מתחיל בקורותיו של אדם הראשון יציר כפיו של בורא עולם, עובר אל נח, אברהם יצחק ויעקב ו-12 בניו. כך בצורה תמציתית חולף הסיפור על פני מאות שנים בספרו את היווצרות שורשי עם ישראל.

 

בכך התורה מתארת לנו את מקורותיו של עם ישראל ולפיכך מרבה להתרכז בדמויות המרכזיות, אבותיה הקדומים של האומה, ומתעלם משאר הדמויות הסובבות.

חומש בראשית נקרא בתרגומים היווניים, גנסיס, התהוות, על-שם האירוע הגדול ביותר המסופר בו: בריאת העולם.

 

חומש בראשית נקרא אצל חז"ל גם ספר הישר, ע"פ הפסוקים: "וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר" (יהושע י). וכן, "ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר" (שמואל ב א). ומסביר רבי יוחנן (במסכת עבודה זרה, דף כה, עמוד א) שנקרא, ספר הישר על שם אבות האומה שנקראו ישרים כפי שאמר בלעם  "תמות נפשי מות ישרים"(במדבר כג') 

פרשת בראשית

נושאים בפרשה:
בריאת העולם - חטא עץ הדעת - קין והבל - הבן השלישי - עשרת הדורות - חטא בני האלוהים

Placeholder Image

פרשת נח

נושאים בפרשה:
המבול - ברית הקשת - שכרותו של נח - תולדות בני נח - מגדל בבל - עשרה דורות מנח עד אברהם

Placeholder Image

פרשת לך לך

נושאים בפרשה:
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך - מלחמת שליטי בבל בערי כנען - ברית בין הבתרים - שרי והגר - ברית מילה

פרשת וירא

נושאים בפרשה
צחוקה של שרה - סדום ובנות לוט - לידת יצחק וגירוש הגר וישמעאל - עקדת יצחק

חיי שרה

נושאים בפרשה
מות שרה - מציאת שידוך ליצחק - נישואי אברהם לקטורה וירושתו

פרשת תולדות

נושאים בפרשה
יעקב ועשו - יצחק בגרר - ברית יצחק ואבימלך - נישואי עשו - ברכתו של יצחק

פרשת ויצא

נושאים בפרשה
סולם יעקב - נישואין - עקרות ולידה - יעקב ולבן

פרשת וישלח

נושאים בפרשה
פגישת יעקב ועשו - דינה ושכם - הנסיעה לבית אל - תולדות עשו ואדום

פרשת וישב

נושאים בפרשה
בעל החלומות - יעקב אהב את יוסף - מכירת יוסף - יהודה ותמר - יוסף בבית פוטיפר - שר המשקים ושר האופים

פרשת מקץ

נושאים בפרשה
חלומות פרעה - יוסף מלך על מצרים - האחים יורדים למצרים - יוסף מוכיח את אחיו - עלי היו כולנה - האחים חוזרים עם בנימין

פרשת ויגש

נושאים בפרשה
האחים מגנים על בנימין - יוסף חושף את זהותו - ירידת יעקב למצרים - יוסף בשנות הרעב

פרשת ויחי

נושאים בפרשה
יעקב במצרים - אפרים ומנשה - יעקב מברך את בניו - קבורת יעקב - סוף ימי יוסף

index_edited.jpg
bottom of page