top of page

חומש שמות

ספר שמות הוא הספר השני בתורה. נקרא כך בגלל שהמילה השנייה בספר היא "שמות" - "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו". הוא נקרא גם ספר הגאולה.

בלועזית נקרא הספר אקסודוס, על-שם האירוע הגדול המתואר בו - יציאת עם ישראל ממצרים.

ספר שמות מספר על שעבודם של בני ישראל במצרים, יציאתם ממנה ונדודיהם במדבר. בתוך נדודי בני ישראל במדבר משולבים סיפורים ואירועים שונים, ששיאם הוא מעמד מתן תורה על הר סיני. עוד מסופר בו על מלחמת ישראל בעמלק.

Placeholder Image

פרשת שמות

תוכן הפרשה
גזירות פרעה - לידת משה ובריחתו למדין - הסנה הבוער והחזרה למצרים - משה ואהרון מתעמתים עם פרעה

Placeholder Image

פרשת וארא

תוכן הפרשה
אלוהים מבטיח לקחת את ישראל לעם - מטות משה ואהרון מול מטות החרטומים - סיפור המכות

Placeholder Image

פרשת בא

תוכן הפרשה
ארבה וחושך - הכנות ליציאת מצרים - מכת בכורות ויציאת מצרים

פרשת בשלח

תוכן הפרשה
קריעת ים סוף - מים מן ומים - מלחמת עמלק

פרשת יתרו

תוכן הפרשה
יתרו וציפורה - מעמד הר סיני

פרשת משפטים

תוכן הפרשה
המשך מעמד הר סיני - כריתת הברית - מצוות בפרשה

פרשת תרומה

תוכן הפרשה
ציווי בניית המשכן - מצוות בניין בית המקדש

פרשת תצווה

תוכן הפרשה
הדלקת המנורה - בגדי הכהונה - קרבן המילואים - חנוכת המשכן - קרבן התמיד - הכנת מזבח הזהב

פרשת כי תשא

תוכן בפרשה
סיום מצוות המשכן - חטא העגל - לוחות הברית השניים

פרשת ויקהל

תוכן הפרשה
בניית המשכן וכליו: יריעות המשכן, קרשי המשכן, הארון, שולחן לחם הפנים, המנורה, מזבח הזהב, מזבח הנחושת, כיור, קלעי החצר.

פרשת פיקודי

תוכן הפרשה
סיכום הקמת המשכן - חנוכת המשכן

index_edited.jpg
bottom of page