top of page

פרשת יתרו

פרשת יתרו

מעמד הר סיני. מאת רחמים ארבל

עם ישראל מתכונן למעמד הנשגב קבלת התורה וכפי שמובא "ויחן שם ישראל כנגד ההר". רש"י אומר " כאיש אחד בלב אחד". והנה בפרק כ' פסוק טו' כתוב "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר..." שואלים איך העם ראה את הקולות וקול השופר ? האם זה אפשרי ? ע"כ מובא משל על שני חברים מאוד טובים. אחד חסיד מילדות ואחד מתנגד לחסידות כפי שהיה לפני מאות שנים שאז קמה תנועת המתנגדים (ליטאים) לתנועת החסידות..
פעם אחת, החסיד הזמין את חברו המתנגד לטיש (עריכת השולחן) אצל האדמו"ר שלו ערב שבת. ניסה החבר בנימוס להתחמק אך לאחר הפצרות, הסכים והלך איתו לטיש. לאחר כמה שעות שהיו שם עם אלפי החסידים ששרו ופייטו לפני האדמו"ר, וראו את ה'רבה' סועד את סעודת השבת, נפגשו בחוץ ואז שואל החסיד את חברו המתנגד נו נו איך היה ?
עונה לו חברו כולי צמרמורות דמעות בעיני מראות אלוקים ראיתי, איזה מעמד איזו הילה סביב האדמו"ר ועוד ועוד. שמע זאת החסיד התאכזב והשתומם למשמע אוזנו. אני מילדותי חסיד ולא הרגשתי את מה שחברי הרגיש. לאחר השבת הלך לאדמו"ר שלו וסיפר לו את אשר סיפר לו חברו המתנגד.
אמר האדמו"ר לחסיד שלו. תבין הוא היה חייב לראות כדי להאמין. לך אין צורך לראות את מה שהוא ראה כי אתה כבר מילדותך מאמין ברב שלך ע"כ לא ראית. שמיעה מספיקה לך.
זה בעצם העניין. כל אחד מאתנו צריך דרך צורה והרגשה כדי להגיע לאמונה שיש בורא לעולם. כל אחד ודרגתו בה הוא נמצא.
כך עם ישראל שהיו צריכים להגיע לדרגה הגבוהה ביותר במעמד קבלת התורה, עד שראו דברים מעבר לטבע כדי להאמין להתגבש ולהיות לעם מאוחד כאיש אחד בלב אחד.


מתי ברא הקב"ה את התורה? מתוך הספר 'בשנה ההוא'

אמר ר' יהושוע בן לוי (מסכת שבת פח:) בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו ? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמדה גנוזה, שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה (תתקע"ד) דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? שרצה הקב"ה לתת את התורה לאחר אלף דורות, ככתוב "דבר ציווה לאלף דור" וכי ראה הקב"ה שהעולם לא יכול להתקיים ללא תורה, לכן נתן אותה אחרי עשרים ושש דורות (מאדם עד משה).
ומה עשה עם אותן הנשמות שהיו צריכות להיות באותם תתקע"ד דורות ? קימט אותם הקב"ה ומביא אותן מעט מעט בכל דור ובדור, והם העזי פנים שבדור. ואומר הילקוט ראובני (דף קמא) שהם מצאצאי דתן ואבירם שהיו גם הם עזי פנים.

ועוד אמרה התורה לפני הקב"ה (זוהר אות שע"ח) וכי לחינם בראת אותי אלפיים שנה לפני בריאת העולם? שכתוב "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום" (משלי ח', ל'). יום אצל הקב"ה הוא אלף שנה, ככתוב (תהילים צ'): "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול ..." מכאן ש "יום יום" הוא אלפיים שנים.
ורב הנסתר על הגלוי, והכל בסוד השתלשלות העולמות.

index_edited.jpg
bottom of page