top of page

פרשת וארא

פרשת וארא

השפעת הסביבה מאת שמואל אטלי

אחת האותות שנעשו לפני פרעה הייתה האות עם המטה, אהרון השליך את מטהו לפני פרעה והמטה נהפך לתנין ( = נחש, לפי רש"י), המפרשים מסבירים כי אות זו לא נועדה רק כדי להראות לפרעה "שיש כח וממשלה במי ששולח אתכם (כפי' השפתי חכמים) אלא היא גם מסכמת את כל מהות השעבוד במצרים ואת הסיבה לכך שבנ"י צריכים לצאת.

הנחש הוא חיה בזויה - חיה המסמלת לשון הרע, החיה שעשתה את החטא הראשון וכתוצאה ממנה נגזרה מיתה על העולם (לפי כמה דעות).

כשאהרון משליך את מטהו לפני פרעה (התורה מדגישה פעמיים שזה לפני פרעה, מה שלא מודגש כשהחרטומים עשו את זה) הוא מראה לפרעה שאפילו מטה האלוקים שעושים איתו אותו ומופתים.. כשזורקים אותו לפני פרעה הוא נהפך לנחש , והנמשל הוא בנ"י.. אפילו אם יהיו קדושים וטהורים, עדיין כשהם נמצאים אצל פרעה הם יהפכו בעל כורחם לנחש. זוהי כוחה של השפעה סביבתית.. וסיבה זו בלבד כבר מספיק טובה כדי שיצטרכו להוציא את בנ"י ממצרים..
(ע"פ זה מובן למה מדגישים כאן לפני פרעה.. כל המטרה להראות שכשזה לפני פרעה רק אז המטה הופך לתנין..)

האות הזה (למרות שנעשה לפרעה) לא היה אך ורק אליו.. הוא נועד לכל אדם ואדם.. (כך אפשר להסביר את הפסוק שאומר "תנו לכם מופת" המופת הוא לא רק לפרעה.. הוא גם "לכם", למשה ואהרון.. ולכל אדם אחר) כל אדם לראות מכאן את כוחה של השפעה סביבתית.

בוידוי אנו מתוודים ואומרים "חטאנו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו" ומתוודים בין השאר על חטאים שמעולם לא עשינו.. תורצו על שאלה זו (איך אנו מתוודים על חטאים שלא עשינו) כמה תירוצים.. לפי האמור לעיל אולי אפשר לתרץ עוד תירוץ, אנו מתוודים לא רק על דברים שאנו עשינו אלא גם על דברים שאחרים עשו וזו אשמתנו כיוון שאנו "הכנו את הקרקע" לחטא הזה.. - לכן אנו אומרים את זה בלשון רבים ("חטאנו עווינו פשענו") כיוון שהעבירה הזו נגרמה כתוצאה מה"רבים" - מכך שכקבוצה לא היינו טובים ולכן נגרמו חטאים פרטיים.

כוחה של השפעה סביבתית...

index_edited.jpg
bottom of page