top of page

חומש דברים

חומש דברים הוא הספר החמישי מבין חמשת חומשי תורה.

 

כמו שאר החומשים, הוא נקרא על שם שתי מילותיו הפותחות, "אלה הדברים". שמו הקדום (מתקופת חז"ל) היה 'משנה תורה', על פי הכתוב (דברים יז, יח), "וכתב לו את משנה התורה הזאת".

 

אחד ההסברים לכינוי משנה תורה הוא, משום, שחומש דברים חוזר על הנאמר בארבעת הספרים הקודמים.

סגנונו של חומש דברים שונה משל שאר הספרים, כיוון שהספר הוא ברובו נאום שמשה אמר לבני ישראל בערבות מאב לפני כניסתם לארץ כנען - הלא היא ארץ ישראל. 

Placeholder Image

פרשת דברים

תוכן הפרשה
סקירת אירועים במדבר: מינוי הנשיאים והשופטים (יתרו), חטא המרגלים (שלח), יחסי ישראל עם עמי כנען (חקת) ומתן הנחלות בעבר הירדן (מטות)

Placeholder Image

פרשת ואתחנן

תוכן הפרשה
העברת ההנהגה ליהושע - אזהרה על שמירת המצוות - הזכרת מעמד הר סיני - מושג התשובה - משמעות הנסים - שלוש ערי מקלט - חזרה על עשרת הדיברות - פרשת שמע ישראל - יסודות האמונה - אזהרה על השמדת עבודת האלילים בארץ ישראל.

Placeholder Image

פרשת עקב

תוכן הפרשה
סילוק עבודת האלילים - שבחה של ארץ ישראל - כחי ועוצם ידי - סקירת חטא העגל ושאר חטאי בני ישראל - תורת הגמול - פרשיית "וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ" - ברכת המזון - שבעת המינים.

פרשת ראה

תוכן הפרשה
הר גריזים והר עיבל - השמדת העבודה הזרה מהארץ - עבודת ה' במקום אחד - היתר אכילת "בשר תאווה" בכל מקום - איסור אכילת הדם - נביא שקר - עיר הנידחת - היתר ואיסור באכילה וסימני הכשרות - מעשר - שמיטת כספים - עבד עברי- שלושה רגלים ומצוות עלייה לרגל

פרשת שופטים

תוכן הפרשה
הקמת מערכת משפט - איסור על לקיחת שוחד - איסורי עבודה זרה - מצווה לשמוע לדברי החכמים - זקן ממרא - מינוי מלך - מתנות כהנים - ראשית הגז - איסור מכשפים, בעלי אוב וידעונים - איסור נביאי שקר - רוצח בשגגה וערי מקלט - עד שקר ועדים זוממים - דיני מלחמה, מצור ולקיחת שלל - פרשת עגלה ערופה

פרשת כי תצא

תוכן הפרשה
אשת יפת תואר - דיני רודף, מחיית עמלק - משפט הבכורה - בן סורר ומורה - קידושין - מוציא שם רע - דיני אונס ומפתה - איסור קדשה - גירושין - ייבום וחליצה - ממזר - מצוות טעינה - איסור ריבית - לקיחת משכון - הלנת שכר - מתנות עניים - לא תחסום שור בדישו - כלאיים - שעטנז - איסור לגבר ללבוש בגדי אישה ולהפך - השבת אבידה - איסור גנבת נפש - מצוות קבורה - מצוות שילוח הקן - מצוות מעקה - מצוות ציצית - נדרים - עונש מלקות - דיוק במידות ומשקלות

פרשת כי תבוא

תוכן הפרשה
ביכורים ומעשר - ציווי על מעמד הברכה והקללה - פירוט הקללות

פרשת ניצבים

תוכן הפרשה
הברית עם ישראל - תשובה

פרשת וילך

תוכן הפרשה
העברת ההנהגה ממשה ליהושע - כתיבת ספר תורה - משה ויהושע באוהל מועד

פרשת האזינו

תוכן הפרשה
שירת האזינו - הר נבו - מות משה

פרשת וזאת הברכה

תוכן הפרשה
ברכת משה - מות משה

index_edited.jpg
bottom of page