top of page

פרשת האזינו

פרשת האזינו

מאת אוריאל אטלי

"ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום"(ל"ב,מ"ו) 
כבר אמרו חז"ל בגמרא (ב"מ ק"ד: ) ישראל קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם.

מילת אדם מנוקדת בשתי נקודי קמץ שעולים בגימטריא 32 כמניין לב (שכל קמץ מורכב מאות ו' ומאות י' שזה 16 בגימטריא), לרמוז לנו שבעבודת ה' דרוש גם לב – שישתף בפעולותיו הרוחניות את לבו, שעבודה חסרת לב אין לה ערך. אבל נכרי שאין לו תפקיד עליון לעבודת ה' לא קרוי אדם ויוכל לחיות בלי פנימיות הלב.

ובאמת רק אלו שזכו לתואר אדם והלב טבוע בפנימיותם זכו לקבל את התורה הנקראת "עוז" כמאמר הכתוב "ה' עוז לעמו יתן" – וכשנצרף בגימטריא "אדם" ו"לב" נקבל את התוצאה 77 כמנין עז שזה התורה שניתנה לישראל שקרויים אדם ויש בהם לב.
אבל לב זה נרמז בשני חצאים של שני קמצים שכל אחד בגימטריא חצי לב לרמוז על הענוה שלא יגבה לבו אלא יהא שבור לחצאין ככתוב "לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה"

וזה מאמר הפסוק "שימו לבבכם" - שימו לב-בכם להטביע אותו בפנימיות נפשכם בכל צעד ושעל ורק אז תזכו לקיים בשלמות "לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם" שכשהאדם הוא אדם והלב הולך איתו – אז זוכה להשיג חלקו בתורה הקדושה.

index_edited.jpg
bottom of page