top of page

פרשת שופטים

פרשת שופטים

הכל בידי שמים מחידושי הדב"ש

צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.
אומר הזהר הקדוש:
"צדק צדק תרדוף. חתכין תרין דינין דינא מפי ב"ד דלעילא ודינא מפי ב"ד דלתתא. ומהכא אשתמודע אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שנתן לו רשות מלמעלה".
 תרגום: שני דינים נחתכים, דין מפי בית דין של מעלה ודין מפי בית דין של מטה, מכאן נודע, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שניתנת לו רשות מלמעלה.
באותו נושא מביא הזהר הקדוש מעשה שהיה: "דהא זמנא חדא הוה רבי אלעזר אזיל בארחא, והוה אזיל עמיה רבי חזקיה, חמו חד חויא, קם רבי חזקיה למקטליה, אמר ליה רבי אלעזר שביק ליה לא תקטליניה, אמר ליה והא מלה בישא איהו דקטיל בני נשא, אמר ליה לרבי חזקיה, והא כתיב (קהלת י יא) אם ישוך הנחש בלא לחש, לא נשיך חויא לבר נש עד דלחשין ליה מלעילא, ואמרי ליה זיל קטיל ליה לפלניא.
 תרגום: פעם אחת היה ר' אלעזר הולך בדרך, והיה הולך עמו ר' חזקיה. ראו נחש אחד. קם ר' חזקיה להרגו. אמר לו ר' אלעזר, עזוב אותו, אל תהרוג אותו. אמר לו, והרי דבר רע הוא, שהורג בני אדם. אמר לו לר' חזקיה, והרי כתוב, אם ישוך הנחש בלא לחש. (קהלת י יא) אין הנחש נושך בני אדם עד שלוחשים לו מלמעלה, ואומרים לו, לך הרוג את פלוני)זהר יתרו ס"ח:
 
אמרו רז"ל: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" ונראה לי לפרש בס"ד שיראת שמים היא ההשגה והדיעה שהכל בידי שמים, עלינו לרדוף אחרי השגה זו, ואם נשכיל ונבין שהכל ניתן לנו ממנו ית' שנאמר : אֲשֶׁר ה'  אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ -  אזי נזכה לחיים וגם לרשת את הארץ שנאמר:  לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ


צדק וצדקה מחידושי הדב"ש

לא רק שמצוה לתת צדקה אלא שיותר ממה שעושה בעל הבית עם העני, העני עושה עם בעל הבית שנאמר:
נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ, וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ: כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה, יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל מַעֲשֶׂךָ, וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ.
 אך האם אין בזה פגם כלשהו שהרי נאמר "ושונא מתנות יחיה" אם כן איך אתן מתנה לעני ואמנע בכך חיותו ממנו?
 
מלמד אותנו רבנו יוסף חיים זצוק"ל שישנה צדקה שאדם מקבל עליה שכר, וצדקה שאין מקבלים עליה שכר כגון שהיא מגזל והרי הקב"ה שונא גזל בעולם, ואיך יתן לו שכר על כך.
 
נמצא אם כן שצדקה מסוג זה הבאה מגזל אינה בגדר צדקה - שהרי אין מקבלים עליה שכר, אלא היא בגדר מתנה בלבד לעני ונמצא שיש בה משום "שונא מתנות יחיה" ואותו עני המקבל אותה ניזוק בה מצד חייו.
 
אם כן צריך העני לרדוף אחר צדקה שהיא בצדק ומשפט ולא ירצה מן הגזל כלל. וזה שאמרה תורה צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף לְמַעַן תִּחְיֶה

index_edited.jpg
bottom of page