top of page

חומש ויקרא

חומש ויקרא  הוא הספר השלישי מחמשת חומשי תורה. חומש ויקרא נודע גם בכינויו "תורת כהנים", לו זכה כיוון שהוא עוסק בעיקר בהלכות הקרבת הקורבנות ושאר דיני המקדש.

על פי המנהג פרשת ויקרא הפותחת את חומש ויקרא היא הפרשה הראשונה אותה לומדים ילדי ישראל, וזאת על פי דברי המדרש: "יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות".

Placeholder Image

פרשת ויקרא

תוכן הפרשה
דיני העולה - המנחה - השלמים - החטאת - קורבן עולה ויורד - קורבן אשם

Placeholder Image

פרשת צו

תוכן הפרשה
המשך הציוויים על הקורבנות עם הדגשה על עבודת הכהנים

Placeholder Image

פרשת שמיני

תוכן הפרשה
חטא נדב ואביהוא - מאכלות אסורים

פרשת תזריע

נושאים בפרשה
דיני טומאת יולדת וקורבן יולדת - דיני נגעי צרעת בעור האדם - דיני צרעת בשער הראש והזקן - דיני המצורע - דיני צרעת הבגד.

פרשת מצורע

תוכן הפרשה
הפרשה עוסקת כולה בדיני טומאה וטהרה - דיני המצורע - צרעת הבית - טומאת הזב והזבה - טומאת קרי ודיני הנידה.

פרשת אחרי מות

תוכן הפרשה
יום הכיפורים בבית המקדש - שני השעירים - קרבן מנחה - זבח שלמים - סוגי שגגות - סוגי חטאות - איסור קרבנות מחוץ לבית המקדש - מצוות כיסוי הדם אחרי השחיטה - איסורי גילוי עריות.

פרשת קדושים

תוכן הפרשה
מצוות שבין אדם למקום: איסור עבודת אלילים - שמירת השבת - איסור שבועת שקר - איסורי כלאיים ושעטנז.
מצוות שבין אדם לחברו: ואהבת לרעך כמוך - מצוות מורא אב ואם - איסורי גנבה, שקר ורכילות - איסור שנאה - מצוות תוכחה איסור נקימה ונטירה -הדרת פני זקן - איסור קללה - איסור קללת אב ואם.
צדק חברתי: איסור הלנת שכר - איסור נתינת מכשול לפני עיוור - איסור על לקיחת שוחד - מצוות אהבת הגר -מאזני צדק.
מצוות התלויות בארץ: איסור עורלה - מצוות נטע רבעי - מתנות עניים (לקט, שכחה ופאה).
איסור לנהוג כחוקות הגויים: איסור אכילה על הדם - איסור ניחוש ועוננות - הקפת הראש והשחתת הזקן - כתובת קעקע - פנייה לאוב ולידעוני - איסור על עבודת המולך.
פירוט עונשי מוות וכרת על איסורי עריות, שנכתבו בפרשת אחרי מות.

פרשת אמור

תוכן הפרשה
איסורים על הכהנים - הגבלות על קורבנות ומקריבים - חגים ומנורת התמיד - אלימות במחנה

פרשת בהר

תוכן הפרשה
מצוות השמיטה, היובל ודינים נלווים - גאולת קרקע - אונאת ממון ואונאת דברים - איסור ריבית - דיני עבד עברי - איסור פסל, מצבה ואבן משכית

פרשת בחוקותי

תוכן הפרשה
הברכות והקללות - הלכות נדבה שאדם נודב לבית המקדש - הלכות מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה

index_edited.jpg
bottom of page