top of page

גדולי תורה הקשורים למשפחתנו 

 

והיו עיניך רואות את מוריך (ישעיה ל,כ)

ברוך השם, משפחתנו התברכה בגדולי תורה רבים 

אשר כל חייהם שקדו בתורה ה'

יהי רצון שזכותם תעמוד לנו ונזכה לגדל דורות

של תלמידי חכמים עובדי ואוהבי ה'

hachamim.jpg
'רבי כילפה גדג
סידי פרג' חלימי
רבי רחמים נהורי
רבי מיכאל שרביט

בס"ד

תפילה לאומרה קודם כל לימוד

הועתקה מספר עץ חיים

 

רבון העולמים

ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לך ה' אלהינו ואלהי אבותינו בקידה ובהשתחויה, שקרבתנו לעבודתך עבודת הקודש ונתת לנו חלק בתורתך הקדושה והטהורה. מה אנחנו מה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך, שתמחול ותסלח ותכפר לכל חטאתינו עונותינו ופשעינו, ואל יהיו עונותינו מבדילים בינינו לבינך. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתכין לבנו ליראתך ואהבתך, ותקשיב אזנך לדברינו אלה ותפתח לבנו בסודות תורתך, ויהיה למודנו זה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח ניחוח, ותאציל עלינו אור מקורות נשמותינו בכל נשמותיהם ובכל בחינותיהם. ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גלית דבריך אלה בעולם. וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברינו אלה. ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. ושמע תפילתנו למען שם הקדוש

א ר א ר י ת " א

היוצא מפסוק - בראשית ברא

כי אתה שומע תפילת כל פה: ברוך שומע תפילה

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 

 

בעל הטורי זהב
רבי מסעוד זג'ביב - בעל הזרע אמת
סידי בהה חלימי - ימי אברהם
index_edited.jpg
bottom of page