top of page

קברו של

רבי ישעיה הלוי הורוביץ

השל"ה הקדוש

1558 - 1628

השל"ה הקדוש רבי ישעיה הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, אליו אנחנו קשורים מצד אבי אשתי, חמי ר' דוד אריה כוכבי ז"ל זה 15 דורות, נולד בפראג בשנת 1558 (שי"ח) , צאצא למשפחה מפורסמת וחשובה בפראג ממנה יצאו רבנים רבים. מתלמידם של ר' שלמה לוריא (מהרש"ל) ור' מאיר מלובלין (המהר"ם מלובלין) שהיו מגדולי רבני פולין המאה ה-16.

 

משפחת הורוביץ הינה משפחת לויים שמקורה בספרד, ובשנת 1391 עזבו בני הורוביץ את ספרד, והשתקעו בעיירה הורוביץ שבצ'כיה. לאחר מכן השתקעו בפראג, והקימו שם ישיבות ובתי כנסת, וביניהן את בית הכנסת "פנקס שול", אשר התפרסם בשל העובדה שמאות שנים מאוחר יותר, ניצולי השואה בפראג כתבו על קירותיו את שמות שבעים אלף יהודי צ'כוסלובקיה אשר נספו בעת השואה.

 

לאחר פטירת אשתו בשנת 1620, החליט לעלות לארץ ישראל, וזאת לאור אמונתו בביאת המשיח שעתידה להתרחש במאה החמישית של האלף השישי לספירה היהודית. הוא יצא למסע רגלי ארוך, והגיע דרך העיר חאלב שבסוריה לירושלים, בשנת 1621 אחרי שנשא אישה שנייה, עבר להתגורר בצפת ובטבריה, בה נפטר ונקבר.

 

בתקופה זו השלים את חיבורו הענקי שני לוחות הברית, שנכתב כצוואה לבני משפחתו, ובו הוא מצווה להינזר מתענוגות העולם, טען שהפילוסופיה מזיקה ולכן אסורה כפי שכתב: "כבוד התורה ניתנה לישראל, ואיסור גדול עושים במקצת ארצות בני אדם שלומדים תורה עם גויים".

 

בתקופה בה שהה השל"ה בירושלים, השתלטה על העיר משפחת אבן פרוח אשר רדפו והכבידו על חיי היהודים במקום, ואף השל"ה נאסר ביחד עם עוד 15 מרבני העיר וכופר נדרש בעבורם. הקהילה היהודית הקטנה בארץ ישראל לא יכלה להעלות את כופר הנפש שנדרש עבורו, והוא נשאר במאסר חודשים רבים. השל"ה נמלט מן המאסר וקבע מושבו בצפת וכעבור שנים מספר קבע את מושבו בטבריה עד לפטירתו.

 

יש הנוהגים לעלות לקברו בראש חודש סיוון ולומר את נוסח התפילה שחיבר: "...חל עלינו חובת התפילה ובקשה לה' יתברך בכל צרכינו, כי הכול מאיתו יתברך... וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם... ולבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיוון..."

index_edited.jpg
bottom of page