top of page
zera emet.jpg

רבי מסעוד זרביב זיע"א שעל צאצאיו אנו נמנים, זה 10 דורות מצד אימי רוז (וארדה) לבית זרביב נ"ע, היה אחד מגדולי הרבנים של יהדות צפון אפריקה.

 

הייתה לו השפעה רבה במיוחד על יהודי אלג'יריה בהיותו ראש הרבנים של קהילה זו. הוא נודע במיוחד על שם ספרו "זרע אמת" אשר כתב לפני כ– 350 שנה, ובו דרושים עמוקים ונפלאים על התורה על דרך הפרד"ס.

 

מעט פרטים ידועים עליו. רבי מסעוד חי בעיר קונסטנטין שבאלג'יריה וחייו היו שרשרת ארוכה של ייסורים, גם מצד גלות ישמעאל - מסופר כי הוא נכלא וקיבל 400 מלקות ועמד בהם, דבר שהעלה את קרנו בעיני הישמעאלים, וגם מפני ששיכל את כל ארבעה עשר ילדיו.

 

גורם זה של שיכול בנים גרם לו לכתוב את ספרו "זרע אמת", כאומרו : "אם זרע הגוף אין לי, הרי שלפחות יתקיים מפרי רוחי זרע אמת" שהתורה נקראת אמת. תוך כדי כתיבת הספר, זכה בחסדי ה' לבנים נוספים.

 

פרסומו כצדיק, חסיד וקדוש ידוע בקרב יהודי אלג‘יריה, והוא מכונה בפי כל "רבי מסעוד אל חסיד". גם לאחר פטירתו, הוסיפה דמותו להשפיע על היהודיים בעבודת ה', ומקום קבורתו שימש כמקום תפילה ובקשה והפך מרכז לעליה של כל יהודי צפון אפריקה.

 

נהגו אנשים סובלים ומתייסרים לנדור לזכרו או לשים את ספרו למראשותיהם כסגולה להצלתם. ספרו הודפס לראשונה ב-לוורנו ב-1851 , כמאה וחמישים שנה לאחר פטירתו.

רבי מסעוד זרביב
בעל הזרע אמת

index_edited.jpg
bottom of page