top of page

פרשת מסעי

פרשת מסעי

אלה מסעי בני ישראל מחידושי הדב"ש

רש"י מפרש: למה נכתבו המסעות הללו. להודיע חסדיו של מקום. שאע"פ שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה. שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות. צא מהם י"ד שכלם היו בשנה ראשונה קודם גזרה. משנסעו מרעמסס עד שבאו לרתמה. שמשם נשתלחו המרגלים שנאמר (במדבר יב) ואחר נסעו העם מחצרות וגו' (שם יג) שלח לך אנשים וגו'. וכאן הוא אומר ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה למדת שהיו במדבר פארן . ועוד הוצא משם ח' מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן. מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות.

פרשת מסעי סופרת את ארבעים ושניים שלבים, אותם עברו בני ישראל במדבר. ארבעים ושניים שלבים אלה מסמלים את הארבעים ושניים שלבים בחיי האדם. מסעי בגימטריא 180 = 10 פעמים ח"י

השלב הראשון הוא הלידה "וַיִּסְעוּ מֵרַעְמְסֵס בַּחדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּחֲמִשָּה עָשָר יוֹם לַחדֶשׁ הָרִאשׁוֹן... " רעמסס בגימטריא 430 כמנין ארבע מאות שלשים שנה מאז ברית בין הביתרים בו בישר ה' לאברהם "וַיּאמֶר לְאַבְרָם יָדעַ תֵּדַע כִּי-גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לא לָהֶם...", לבין יציאת מצרים.

חוץ לארץ מסמל את עולם העשיה - ספירת המלכות - אות ה' אחרונה של שם ה'. לעומת זאת ארץ ישראל מסמלת את עולם היצירה - ספירת היסוד - אות ו' של שם ה'. העליה מעולם העשיה - חוץ לארץ, לעולם היצירה - ארץ ישראל, נעשית בארבעים ושניים שלבים כמנין שם מ"ב הקדוש הרמוז בארבעים ושניים ראשי תיבות של "אנא בכח", ובו היכולת לבטל את כוחות הקליפה.

גלות אדום, בה אנחנו נמצאים, תיגמר רק לאחר שנאסוף את ה-רפ"ח ניצוצות הקדושות שנתפזרו בין האומות לאחר 'שבירת הכלים'. אלה מסעי בני גימטריא 278 + 10 האותיות = 288 כמנין רפ"ח. ביציאת מצרים נאספו 202 ניצוצות כמנין ר"ב ובזכות פיזורנו בין האומות, ניתן יהיה לאסוף את 86 הניצוצות הנתרות כמנין אלהי"ם המסמל את הגבורה.

בסוף הפרשה, ה' נותן לנו את גבולות ארץ ישראל ואת חלוקתה לתשע וחצי שבטים - גד, ראובן וחצי שבט מנשה נשארים מעבר המזרחי של הירדן. עדיין לא הגענו לנחלה, שהרי לא עברנו את כל עשר הספירות המובילות מעולם העשיה - חוץ לארץ לעולם היצירה - ארץ ישראל, אלה רק תשע וחצי. אך מובטח לנו, כדברי חז"ל שלעתיד לבא ירושלים עיר השלום תתרחב על כל ישראל (עד דמשק) וישראל תתרחב על כל העולם.

לעתיד לבא, גם שבט לוי שלעולם לא חטא לאלהיו והמסמל את העוז והגבורה, יקבל נחלה בארץ הקודש - מ"ב ערים ועוד שש ערי מקלט. פעמיים מקל"ט בגימטריא משי"ח. ואז 13 השבטים יהיו מאוחדים בארץ הקודש - 13 בגימטריה אח"ד וגם אהב"ה.

index_edited.jpg
bottom of page