top of page

חומש במדבר

חומש במדבר הוא הספר הרביעי בתורה. הספר נקרא גם "חומש הפקודים" כיוון שיש בו שני מִפקדים ('פקידות' בלשון חז"ל) של בני ישראל ומפקד נפרד ללויים.
 
מכאן בא גם השם הלועזי Book of Numbers בעקבות תרגום השבעים. 

ספר במדבר מספר על 40 השנים שבין היציאה ממצרים לכניסה לארץ ישראל, אך למעשה, כמעט רק על השנתיים הראשונות וחצי השנה האחרונה במסע.
 

Placeholder Image

פרשת במדבר

תוכן הפרשה
נשיאי השבטים - מפקד של כל יוצאי צבא לפי שבטים - חלוקת שנים עשר השבטים לארבעה מחנות - שבט לוי תפקידם ומניינם - פדיון בכורות - תפקיד בני קהת: נשיאת כלי המקדש.

Placeholder Image

פרשת נשא

תוכן הפרש
תפקידי משפחות בני גרשון ובני מררי ומניינם - חובה לשלח טמאים מחוץ למחנה - דיני מעילה - פרשת סוטה - פרשת נזיר - ברכת כהנים - קורבנות הנשיאים

Placeholder Image

פרשת בהעלתך

תוכן הפרשה
עבודת המקדש - פסח ופסח שני - ענן וחצוצרות - מסע המחנה - תבערה - קברות התאווה - האישה הכושית ומרים

פרשת שלח לך

תוכן הפרשה
חטא המרגלים - נסכים - הפרשת חלה - שעירי עבודה זרה - המקושש - מצוות ציצית

פרשת קרח

תוכן הפרשה
מחלוקת קורח ועדתו - פריחת מטה אהרון - מצוות בית לוי ובית אהרון

פרשת חקת

תוכן הפרשה
פרה אדומה וטומאת מת - מות מרים - משה מכה בסלע - סירוב מלך אדום - מות אהרון - מלחמה במלך ערד - נחש הנחושת - גבול ארץ מואב ושירת הבאר - מלחמה בסיחון מלך האמורי ובעוג מלך הבשן

פרשת בלק

תוכן הפרשה
משלחת בלק אל בלעם - אתונו של בלעם - משלי בלעם - חטא בעל פעור - קנאת פנחס

פרשת פנחס

תוכן הפרשה
פנחס ומדין - חלוקת הנחלות - בנות צלפחד, יהושע בן נון יורש את משה - פרשת הקורבנות

פרשת מטות

תוכן הפרשה
פרשת נדרים - מלחמת מדין - הלכות טומאה וטהרה - בני גד וראובן מבקשים להישאר בעבר הירדן

פרשת מסעי

תוכן הפרשה
תחנות בני ישראל - הכנה לחיים בארץ - תלונת שבט מנשה

index_edited.jpg
bottom of page