top of page

רבי ישעיה הלוי הורוביץ

השל"ה הקדוש רבי ישעיה הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, אליו אנחנו קשורים מצד אבי אשתי, חמי ר' דוד אריה כוכבי ז"ל זה 15 דורות, נולד בפראג בשנת 1558 (שי"ח) , צאצא למשפחה מפורסמת וחשובה בפראג ממנה יצאו רבנים רבים. מתלמידם של ר' שלמה לוריא (מהרש"ל) ור' מאיר מלובלין (המהר"ם מלובלין) שהיו מגדולי רבני פולין המאה ה-16.

משפחת הורוביץ הינה משפחת לויים שמקורה בספרד, ובשנת 1391 עזבו בני הורוביץ את ספרד, והשתקעו בעיירה הורוביץ שבצ'כיה. לאחר מכן השתקעו בפראג, והקימו שם ישיבות ובתי כנסת, וביניהן את בית הכנסת "פנקס שול", אשר התפרסם בשל העובדה שמאות שנים מאוחר יותר, ניצולי השואה בפראג כתבו על קירותיו את שמות שבעים אלף יהודי צ'כוסלובקיה אשר נספו בעת השואה.

לאחר פטירת אשתו בשנת 1620, החליט לעלות לארץ ישראל, וזאת לאור אמונתו בביאת המשיח שעתידה להתרחש במאה החמישית של האלף השישי לספירה היהודית. הוא יצא למסע רגלי ארוך, והגיע דרך העיר חאלב שבסוריה לירושלים, בשנת 1621 אחרי שנשא אישה שנייה, עבר להתגורר בצפת ובטבריה, בה נפטר ונקבר.

רבי ישעיה הלוי הורוביץ

השל"ה הקדוש
1558 - 1628

index_edited.jpg
bottom of page