top of page

רבי דוד סגל הלוי

רבי דוד סגל הלוי, אליו אנו קשורים 12 דורות מצד אבי אשתי, חמי ר' דוד אריה כוכבי ז"ל, היה מגדולי הרבנים באירופה במאה הי"ז.

רבי דוד הלוי התפרסם בעיקר הודות לספרו "טורי זהב" שחיבר על ארבעת חלקי השולחן ערוך. בצד גדולתו בתורה התפרסם כבעל צדקה מופלג ועניים רבים היו משכימים לפתחו כדי לקבל אצלו נדבה או גמילות חסד.

פעם בא לביתו של הט"ז עובר אורח ובקש ממנו שילווה לו בדחיפות שקל כסף. פשפש הרב בכסי בגדיו ולא מצא אפילו פרוטה אחת. מה עשה? נטל את גביע הכסף שהיה מקדש בו על היין בימי שבת ויום טוב והושיטו לאורח הנדהם וכה אמר לו: מסור נא גביע זה בבית העבות שבעיר וטול תמורתו שקל כסף שאתה צריך עתה. אי"ה בערב שבת יעניקו לי ראשי הקהילה את משכורתי וכך אוכל לפדות את הגביע מבית העבות שבעירנו.

האורח נפרד מן הט"ז בלבביות רבה ומהר עם הגביע לבית העבוט , שם ביקש תמורת העירבון שבידו הלוואה של שני שקלים.

רבי דוד סגל הלוי

בעל הט"ז
1586 - 1667

index_edited.jpg
bottom of page