top of page

סגולת רבי שמשון מאוסטרופולי

רבי שמשון בן פסח מאוסטרופולי הי"ד, כיהן כרב בפודוליה (אז בפולין כיום באוקראינה), נהרג ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולנאה  Polonnoye 

 

לדבריו, מספר האותיות בשמותיהם של כל האבות (אברהם יצחק יעקב) מצד אחד ושל כל האמהות (שרה רבקה רחל לאה) מצד שני הוא 13 (י"ג) שהוא מספרן של י"ג מידות של רחמים.

גם הגימטריה של "אחד" היא 13, ולדבריו זה נובע מכך שהאבות והאמהות היו אלו שהפיצו בעולם את יחודו של ה', ואם מחברים את מספר האותיות של האבות והאמהות, יהיה המספר 26, שהוא הגימטריה של שם השם.

 

הרמח"ל בדרך עץ חיים מספר על ר' שמשון מאוסטרופולי שהשביע את הסטרא אחרא על הגזירות בת"ח ות"ט, ונענה שאם יבטלו שבת מילה ותורה יבוטלו הגזירות, וענה ר' שמשון שאות אחת מהתורה לא תבוטל.

 

אחד מנכדיו, פסח לנגזם הוא אביו של רבי צבי אלימלך שפירא ממונקאטש - דינוב  תקמ"ג-תר"א (1783-1841). מוכר על פי חיבורו המפורסם "בני יששכר".

 

רבי שמשון חיבר אגרת הנחשבת כבעלת סגולה בייחוד בערב פסח ולפי המסורת מי שקורא אותה מובטח לו שתהיה לו שמירה מפורעניות לכל השנה.

index_edited.jpg
bottom of page