top of page

שובה ישראל עד ה' אלהיך

כיפור.jfif
ראש השנה.jfif

מעבר לראש השנה

מעבר ליום כיפור

כשחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות עלה משה אל ההר והתנפל לפני הקב"ה לבקש רחמים וסליחה על חטא העגל, ונתרצה לו הקב"ה ואמר לו: "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים". ועלה משה אל ההר בראש חודש אלול ושהה שם ארבעים יום, עד יום עשירי בתשרי - יום הכיפורים. ובעשירי בתשרי הוריד מן ההר את הלוחות השניים שנתן הקב"ה לבני ישראל ברצון ובשמחה.

 

דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב
שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים 'עשרת ימי תשובה', למרות שאינם אלא שבעה ימים, לפי שהם רובם של עשרת הימים שנקבעו לתשובה: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים ושבעה הימים שביניהם. ומכיוון שימי ראש השנה ויום הכיפורים נקראים בשמם המיוחד, נשאר השם 'עשרת ימי תשובה' לימים שביניהם.

 

בין כסה לעשור
ימים אלה ידועים גם בשם 'בין כסה לעשור'- בין ראש השנה הנקרא 'כסה' שנאמר: "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו", לבין יום הכיפורים הנקרא 'עשור' שנאמר: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא".

                                                          
שמות אלה מזכירים לאדם מהותם של הימים שבין ראש השנה, שבו נכתב דינו, לבין יום הכיפורים, שהוא זמן חתימת הדין. ובזה לא יסיח דעתו מאימת הדין ומחובת התשובה.

כי חפץ חסד הוא
באהבת ה' את עמו כמידתו, כי חפץ חסד הוא, ולא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה, ממתין הוא לתשובת החוטאים, וברוב רחמיו קבע לנו ימים מיוחדים להיות קרוב אלינו ולקבל תשובתנו מיד, ככתוב: "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" (ישעיה נ"ה), ואמרו חכמינו ז"ל: פעמים הקב"ה קרוב ופעמים אינו קרוב. ומתי הוא קרוב? בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אף-על-פי שהתשובה יפה לעולם, בעשרת ימי תשובה היא יפה ביותר ומתקבלת מיד.

מרבים בימים אלה בתפילות ובתחנונים, ונזהרים בדקדוקי מצוות יותר מכל השנה. לפניכם מצגת - שובו בנים, שהוכנה על בסיס דרשתו של בני אהובי אוריאל נ"י ביום הבר מצווה שלו, הממחישה את שנאמר לעיל

.

צפייה  מהנה

index_edited.jpg
bottom of page