top of page

הרבה נוסחים של מילות ההבדלה, קיימים בצפון אפריקה אותם נהגנו לשיר במוצא שבת.

לפניכם הנוסח המקורי אותו נהגו לשיר במשפחת אטלי לדורותיה.

 

מה נאוו על ההרים רגלי מבשר שלום משמיע ,

זה אליהו משוש גילי, צופה ומתי יושיע

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

 

ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן

אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי

כי אשב בחושך ה' אור לי

כי לך הוחלתי אתה תענה ה' אלהי

רגלי עמדה במישור, במקהלים אברך ה'

 

כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא

אנא ה' הושיעה נא -  אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הצליחה נא - אנא ה' הצליחה נא

 

הצליחנו, הצליח דרכינו, הצליח לימודינו, הצליח מזלנו

הצליח בריאותנו, הצליח פרנסתנו.....

 

ושלח ברכה רוחה והצלחה בכל מעשה ידנו,

כדכתיב ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלהי ישעו

ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו כן יהיה עמנו תמיד

ונח מצא חן בעיני ה', כן נמצא חן ותמצאו חן ושכל טוב

בעיני אלהים ואדם

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש

סברי מרנן.  ועונים לחיים

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא מיני בשמים.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא מאורי האש.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם המבדיל בן קודש לחול

 ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה

ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול.

 

ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'

וזרע יצחק פל הרד האדי או ג‘אט אל עם אדא כמיאת סנא וברכו אללהא כן יברך אותנו

 

 

שם עם הזרת טיפת יין על המצח ואומר:

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך

 

שם טיפה על עיניו ואומר:

מאור עינינו

 

שם טיפה על כפות ידיו, משפשף אותם ואומר:

ישמח לבנו

 

שם טיפה בכיסים ואומר:

ברכת ה' היא תעשיר

 

שם טיפה על עצם הצוואר (עצם הלוז) ואומר:

תחיית המתים – אמת

 

ברכה לכל הילדים 

כל הילדים מתקבצים סביב אבא , הוא מניח ידיו על ראשיהם ומברך אותם

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל

בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כילתי את בני ישראל בקנאתי.

 לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום (2)

 

וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר

 כה תברכו את בני ישראל אמור להם:

יברכך ה' וישמרך

 יאר ה' פניו אליך ויחונך

 ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום

 ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

 

המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים

 ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק

 וידגו לרב בקרב הארץ.

 

בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור (2)

 

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש

 יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים

 הווי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך

 אוררך ארור ומברכך ברוך.

בסוף הברכה, הילדים מנשקים את ידי אבא

מאחר שהשבת נמשלה למלכה - מקבלים אותה כמלכה וגם נוהגים להיפרד ממנה כמלכה במוצאי שבת, בסעודה מיוחדת הנקראת "מלווה מלכה".

נהגנו לקיים את הסעודה הזאת  עם לחמניות חמות מרוחות בחמאה ושום כסגולה לשמירה כדברי רבי דניאל סטבסקי הכהן אצלו למדתי.

נהגנו לקרוא בספר תנא דבי אליהו וקראנו את סגולת אליהו הנביא זכור לטוב כפי שסודרה בסידור "איש מצליח". 

כמו כן נהגנו גם לספר ממעשיו של רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א.

יהי רצון שמנהג זה יחזור וישכון במשפחתנו - אמן

index_edited.jpg
bottom of page