top of page

אתרים לזיכוי הרבים

TN_24438_(5).jpg
TN_24438_(1).jpg
TN_24438_(6).jpg
TN_24438_(34).jpg
סודTV.png

בס"ד

מה היא אמונה?

 

האם לומר שהאמונה באה במקום שהשכל לא משיג, או שהאמונה באה להשלים את הידיעה? מלמד אותנו רבנו הרמח"ל שמצווה לדעת שנאמר "וידעת היום והשבות אל לבבך"

כאשר אדם חקר ולמד, קל לו יותר להבין ולהגיע למעשה.

(ראה דף חכמת האמת)

 

אתר "מורשת אטלי" נולד במטרה להנחיל לדורות הבאים של משפחתנו את מסורת אבותינו. אך כפי שלימדונו חז"ל - מצוה גוררת מצוה, והאתר התרחב לאתר לזיכוי הרבים,  לחיזוק האמונה בבורא יתברך

 

אתר זה ישמש לזיכוי הרבים, ורשות ניתנת בזה להוריד, להעתיק ולפרסם את כל המופיע בו.

אמונה ודעת

 

מטרתנו היא אחת ויחידה והיא דבקות בבורא יתברך. ברוחניות, המושג להדבק פירושו להידמות. אנחנו קרואים "אדם" שמתפרש בשתי לשונות - אדם בלשון אדמה כי משם נוצרנו, אך אדם גם בשם אדמה לעליון בלשון דימוי. 

 

פעם אחת פגש אותי אדם שלא הכרתי וטען שהוא מכיר אותי - הוא שמע אותי נותן דרשה בבית הכנסת. שאלתי אותו אם כך אתה מודע לכל מידותי! הוא היה קצת נבוך מהתשובה שלי ואז ניצלתי את ההזדמנות לשתף אותו בדבר תורה ושאלתי אותו מה פירוש המילה "להכיר".

 

הסברתי לו שלהכיר פירושו לדעת - ושלא ניתן לחדור ולדעת את פנימיותו של האדם. הדבר היחיד שאפשר לגלות הם מעשיו. על פיהם ניתן להגיע למסקנות אילו או אחרות כלפיו וזאת עדיין, כאשר מדובר בבני אנוש, בתנאי שהוא אדם אמיתי ולא מתחזה, שפעולותיו משקפות באמת את אופיו האמיתי. 

 

כך להבדיל וקל וחומר עם בורא עולם, ניתן להכיר אותו ית' רק על פי מעשיו כפי שנאמר "עלינו לחקור ולא ח"ו במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא ית', אשר לית מחשבה תפיסא בו כלל וכלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו ית'. אלא במקום שהחקירה היא מצווה, דהיינו החקירה במעשיו ית' שנאמר "דע אלקי אביך ועבדהו" וכן אומר בשיר היחוד "ממעשיך הכרנוך" (מתוך הקדמה לספר הזהר לרבנו בעל הסולם) - על ידי הכרת מעשיו ית', אנחנו יכולים להדבק בו (במידותיו) שנאמר "מה הוא רחום גם אתה רחום, מה הוא חנון גם אתה חנון".

 

ברגע שאנחנו מכירים בן אדם קל יותר להאמין לו ולהאמין בו. קל וחומר עם בורא עולם ית' שאין בו משוא פנים, לאחר שאנחנו זוכים להכרה (לדעת) אותו על פי מעשיו, בא שלב האמונה.

 

אנו רואים איפוא שהאמונה היא תולדה של הידיעה ואינה באה במקומה ועל כן קראתי לאתר זה בשם "אמונה" ואני מאמין באמונה שלמה שבעזה"ית נזכה כולנו, אם רק נרצה בכך, להתקרב לאבינו שבשמים ולביאת הגואל במהרה בימינו, אמן

 

index_edited.jpg
bottom of page