top of page
ליקוטי הדב"ש

ליקוטי הדב"ש הוא ספר ליקוטים וביאורים שחנני ה' ית' לכתוב על תלמוד עשר הספירות לרבנו בעל הסולם רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצוק"ל.

הספר נכתב בשפה ברורה לכל המעוניין להכנס לעולם הקבלה. הוא גם כולל תרשימים אשר יתרמו להבנת הנכתב.

הספר מבוסס על פירוש האור פנימי שכתב רבנו בעל הסולם על ספר עץ חיים לרבנו האריז"ל, ועל הביאורים אור ברוך ואור שלום  לרבנו ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, בנו בכורו של בעל הסולם, המובאים בספר תלמוד עשר הספירות לתלמידי הרב"ש.

כמו כן ספריו של הרב כגון אור הבהיר, אבן ספיר, פנים מאירות ומסבירות וספר ההקדמות היו לעזר רב להבנת הנלמד.

לפניכם ארבעה שיעורים ראשונים שניתנו בזמנו. אני תקווה בס"ד להמשיך בכך שיעורים נוספים אי"ה.

index_edited.jpg
bottom of page