בראשית תמן
 
סגולה נפלאה לומר, בכל יום אחר תפילת שחרית, את התיקון מח' מתיקוני הזהר.

 

להלן תרגום מילה במילה באותיות מודגשות, בתוספת פירוש שיעזור לאלה הקוראים את התיקון

 

במילה  בראשית  ישנם  שם אותיות תר"י וישנם שם אותיות שב"ת, בכגון זה ב' ראשי"ת - ב"רא שי"ת, ואלו הן  שתי שבתות שבת עליונה ושבת תחתונה, עליהן נאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת וגו'  

פעמיים הזכיר כאן את המילה שבת, לקבל את השכינה העליונה שהיא בינה, אימא עילאה והשכינה התחתונה שהיא מלכות, אימא תתאה .

 

לדרתם -  מה הוא לדרתם? חסירה ו' - מלשון דירה, אלא אשרי מי שעושה להן לבינה ולמלכות מקום לדור בשבת בשני בתי הלב שלו, בינה בחלל ימין ומלכות בחלל שמאל, חלל ימין מבחינת נפש אלהית יצר הטוב, חלל השמאלי מבחינת קליפת נגה יצר הרע ויתפנה משם מחלל שמאל שבלבו היצר הרע שהוא חילול שבת.

 

ברית עולם זה הצדיק ז"א ששורות שתיהן אמא עלאה שהיא בינה ושכינה תתאה שהיא מלכות עליו, אחת בינה למלא אותו לז"א במוחין דגדלות ובאורות דחו"ג המתפשטים בכל גופו ואחת מלכות להתמלא ממנו מן הז"א, כי אין למלכות כלום מעצמה אלא רק הארות המוחין והארות החו"ג שמקבלת ממנו.

 

בני ישראל -  אלו הן שתי הבחינות, נצח והוד שעל ידם מקבלת המלכות את הארותיה ולמה נקראים בני ישראל כי הם בניו של ישראל סבא קדישא שהוא הת"ת עמוד האמצעי ממנו יוצאים הנצח והוד.

 

שלוש פעמים שביעי שביעי שביעי נאמר ב-ויכולו, אלו הם שלושת האבות חסד גבורה ות"ת הכלולים בז"א

 

ענג שבת נאמר ונה"ר יוצא מעד"ן להשקות את הג"ן ראשי תיבות ענ"ג. ונהר, יש נהר ויש נהר. יש נהר הנקרא תהלים מו נהר פלגיו הוא יסוד דז"א שמקבל הארות מחסד וגבורה השונות זו מזו על כן נקרא פלגיו ויש נהר שפטים ה כא הנקרא נחל קדומים שהוא היסודות של אבא ואמא שהם קדומים ומהם מקבל הז"א את החו"ג.

 

ישנו עדן עליון הוא א"א עליו נאמר "עין לא ראתה אלהי"ם זולתך". נהר זה הוא היסוד דא"א הנקרא וי"ו  שיצא מהעדן העליון א"א שהוא אל"ף ועובר בין אבא ואימא החו"ג נמשכים מהיסוד דא"א ומתלבשים ביסודות דאו"א ומשם עד הזו"ן ויורדים החו"ג חמש מאות שנה ומגיעים עד צדיק יסוד דז"א שהוא השביעי מבינה ולמטה ומשם משקה היסוד דז"א את הגן המלכות שהיא השכינה התחתונה

 

אשרי מי ששומר מקום לשבת בלב שהוא דירה לבינה ולמלכות, שלא יתקרב שם עצב הטחול וכעס המרה שהוא מלבן את אש הגיהנם בליבו של האדם הכועס, על כך נאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם בשני חללי הלב ביום השבת". וכך הוא ודאי שכל מי שכועס, כאילו הדליק אש הגהינם בשבת

 

ארבעים מלאכות חסר אחת הן כנגד ארבעים מלקות חסר אחת שאסרו ללקות בשבת, ואלו המלקות הן כנגד עשר קללות שלקה אדם ועשר לחוה ועשר לנחש ותשע לאדמה. ועל כן אמרו חכמי המשנה "אין לוקין בשבת" שאלו המלאכות מאחר והם מותרות ביום חול גורמות לישראל שיקבלו מלקות ביום חול אך ביום השבת, מאחר ונאסרו אותן המלאכות אזי גם  נאסרו  המלקות.

יציאות השבת שתים, אלו הן: עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים שעושה אותן בבת אחת דהיינו מעביר ד' אמות ברשות הרבים מבלי לפוש. מי שעוקר חפץ ממקומו מרשות היחיד ומניחו מחוץ למקומו ומרשותו לרשות הרבים, כאילו עקר את עץ החיים שהוא אות ברית יסוד דז"א והניחו ברשות נוכריה מקום הסט"א. מי שעושה כן גורם לנשמתו שתעקר מרשותו ותונח ברשות האחרת שהיא מרה וטחול כעס ועצב.

 

וזה חילול שבת גרם לישראל שנעקרו מארץ ישראל רשות היחיד והוגלו לארץ נוכריה שהיא רשות הרבים רשות הסט"א. וכך הוא מי ששם את אות ברית קדש שלו ברשות נכריה הבא על גויה מוציא טיפות מרשות ישראל (רשות היחיד) ומעבירם לרשות הסט"א (רשות הרבים) וכן המוציא זרע לבטלה מגופו (רשות היחיד) נתפסים ביד פלונית (רשות הרבים), ה' יכפר בעדנו

שבתא"י
אחד משבעה כוכבי הלכת השולט בליל שבת הוא בחינת טחול בחינת רחל דסט"א, חמה גם משבעה כוכבי הלכת, בחינת לאה דסט"א אישה רעה בחינת מרה.
שבתא"י עליו נאמר "והבור רק אין בו מים מים" אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו,
והוא גורם בעולם ל רעב וצמאון וקינה והספד וחשוכה והפלות, הפך ענג שבת והוא גורם לגלות לישראל. וצריכים ישראל לעשות לה לשבת שינוי בכל אלה כמו שלמדנו, והוא הדין לגבי דיבור חול שהוא אסור בשבת, וכך לא יהיה לסט"א מקום בשבת לשרות בו, ואז יברח כדוגמת שפחתו של אברהם שנאמר בה "מפני שרי גבירתי אנכי ברחת"

טחול - עליו נאמר "של נעליך מעל רגליך",
הסר מעליך את אחיזת נעל מטונף נוק' דקליפה המטונפת הנקראת טפה סרוחה "כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא" זוהי שבת היא השכינה הנקראת גם אדמת קדש, ועליה נוק' דקליפה אומרת השכינה "פשטתי את כתנתי לבוש החול איככה אלבשנה בשבת, רחצתי את רגלי מכל אחיזות הקליפות איככה אטנפם על ידי חילול שבת"

על כן צריך האדם בשבת שינוי בלבוש, באש
נרות שבת ובאוכל, וצריך שיהיה מוסיף מן החול על הקדש, וכל המוסיף מוסיפים לו נפש יתירה בשבת וכל הגורע גורעים לו אותה נפש יתירה חס ושלום, וכל המוסיף מוסיפים לו נפש יתירה בשבת.

 

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

 

 

 

לע"נ

שמואל אטלי בן רוזה ז"ל

דוד אריה כוכבי בן אברהם ברוך ז"ל

ורדה רוזה אטלי בת מסעדה לבית זרביב נ"ע

ת.נ.צ.ב.ה

 

 

 

מחידושי הדב"ש   דוד אטלי