Rabbi Khilfa Guedj

 

 

Rabbi Khilfa Guedj

Relié à notre famille de par sa mère, Renée Zerbib de la maison de Rabbi Khilfa Zerbib.

 

Un des grands  maitres d' Algérie au 19e siecle, Rabbi Khilfa a vécu à Constantine ...
 
(traduction à suivre - voir en hébreu plus bas)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
רבי כלפא גיג' קשור למשפחתנו מצד אמו, מרת רנה לבית זרביב מן דאר רבי כלפה זרביב, נ"ע
 

אחד מגדולי רבני אלג'יר,חי בקונסטנטין במאה ה-19 בתקופה אשר בה החלו בעוה"ר רבים מבני ישראל לצאת מן הדת, לפיכך בהרבה מקומות הוא מוכיחם על פניהם, בשוא מכנה אותם בשם מתפלספים או libre penseurs (חושבים חופשיים או חופשיים מכל)

 

בספר זה מתגלה מחברו במלא יקר תפארת גדולתו, במעלת נשמתו הקדושה, וביופי וחן תכונות נפשו המוסריות. הוא מתגלה לפנינו במלא הדר יקרת חכמתו, בכישרונותיו הנפלאים בדרכי הדרוש, ואת עלית על כולנה, בקיאותו העצומה בכל מכמני התורה, במקרא ובתלמוד, בזוהר ובספרי המקובלים, כשהוא שולט בהם שליטה מלאה ללא מיצרים.

 

בכמה מקומות ניכרת ענוותנותו הרבה של הרהמ"ח וכה הוא כותב בדף צח, ב: "אנכי הפחות שבערכין, בדברים שאין להם שיעור להיותי נערך עם גדולים ח"ו לדבר כזה נגד מלכים ולא אבוש, ואם שגיתי אתי תלין משוגתי,וה' יכפר בעדי, הוא יודע תעלומות לבי ומצפוני"

 

דרכו בקודש של הרב המחבר זצ"ל, בדרך כלל, לפתוח כל דרוש באיזה מאמר חז"ל או בלשון הרמב"ם ביד החזקה וכי"ב, עליו הוא מקשה כמה קושיות ומדקדק כמה דקדוקים. כדי ליישב את קושיותיו, הוא מקדים להביא מאמר אחר, שבדרך כלל אין לו שום קשר למאמר שקדם לו, וגם עליו הוא מקשה כמה קושיות ומעיר כמה הערות. וכן על זו דרך, הוא מביא כמה מאמרים והדקדוקים שיש בהם; עד שלבסוף הוא מיישב את קושיותיו על המאמר האחרון, בדרך ארוכה ומבוארת לפרטי פרטים. מאותו תירוץ הוא מוציא איזה יסוד הנצרך לעניין הדרוש ההוא ועל פי אותו יסוד, הוא חוזר לתרץ אחת לאחת את כל קושיותיו על המאמרים הקודמים. וכך נמצא את הרהמ"ח כשהוא חורז ממקרא למשנה, ממשנה לתלמוד, מתלמוד לזוהר ומזוהר לדברי המקובלים וכו', בפלפול עצום וחריף עד שאפשר לומר עליו, שמה שעשו חכמים אחרים בסוגיות התלמוד ההלכתיות, עשה הרהמ"ח באגדות התלמוד ובסודות הקבלה.

 

שלא כדרך שאר המחברים, הרהמ"ח אינו חוסך קולמוסו. כשהוא רוצה להביא איזו ראיה לדבריו ליישוב קושיה מאיזה סוגיא, הוא אינו מצמצם להעתיק רק את הנצרך לו, אלא מעתיק את  כל הסוגיא בשלמות, ועוד הוא מוסיף להעתיק כל פירוש רש"י על הסוגיא ההיא.   הרהמ"ח עצמו העיד על דרכו זו וכתב טעמו ונימוקו בזה. וכך הוא כותב לאחר שהוא העתיק פרק שלם מן התנ"ך עם מפרשיו: "ואל תתמה שהארכתי והבאתי פירוש המלות... ורובם קדמוני... מצודת ציון ומצודת דוד וכו‘ כי לכך הוצרכתי לערוך שולחן לפני מלכים, שלא להטריח לכל אשר יבוא לידו ספרי זה הקטן לילך לכל המקורות, שם ימצא כל אשר חפץ כשלחן ערוך למצוא מרגוע בכל ההקדמות רז"ל בש"ס ותנ"ך, הארכתי למענם."

 

תמצית מתוך  דבריו של הרב  מאיר אביטבול מייסד ומנהל מכון בני יששכר ירושלים, בהקדמתו ל ספר "כגן רוה" של הרהמ"ח  (לעניות דעתי, אני המעתיק ,יתכן גם שהאות נון פתרונה נג'ימה שהרי כל יוצאי ירך משפחת רבי אליהו גיג' זצ"ל אבי רבי כלפא, נקשרים לכנוי -  מן דאר בן נג'ימה, והוא בעצמו קרא לספרו "פרי אגן" - פרי אליהו גיג' נג'ימה)

 
מחיבוריו:    
       כגן רוה פירושים ודרושים על יסודי התורה ועל משנה תורה לרמב“ם לאור תורת האר"י ז"ל    והתיקונים
     כגן ירק  פירוש על תיקוני הזהר הקדוש אותו לומדים בקביעות בישיבת המקובלים - בית אל בירושלים
    כגן עדנים על הש"ס והרמב"ם
   כגן רטוב על עץ חיים לרבנו האר"י הקדוש
 

Ce site a été édité et construit par David Attali